PROGRAM

Excellence service

เรียนรู้และเข้าใจอุปนิสัยและพฤติกรรมของลูกค้า กับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ

รายละเอียด

Managing consumers to differentiate
เรียนรู้กระบวนการสร้างประสบการณ์บริการผ่านผัสสะทั้ง 5 ของลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจที่แตกต่าง  ค้นหาความในใจและเข้าใจความต่างวัย อุปนิสัย ของลูกค้า เพื่อปรับพฤติกรรมบริการให้ตรงใจแต่ละกลุ่ม

Building Service Promise
ร่วมค้นหา “คำมั่นสัญญา” ที่บริการของเราอยากมอบให้แก่ลูกค้า และ “คุณสมบัติ” ที่มุ่งหวังในตัวพนักงานบริการ  จูงใจให้ทุกคนอยากพัฒนาคุณสมบัติทั้งบุคลิกภาพ กิริยามารยาท และการสื่อสาร เพื่อทาตามคามั่นสัญญาที่ตั้งใจไว้

Crafting Personality & Communication
เรียนรู้แนวคิดใหม่ของการพัฒนาบุคลิกภาพองค์รวมเพื่อสร้างประสบการณ์ประทับใจแก่ลูกค้าตั้งแต่แรกพบจนจบบริการ ฝึกพฤติกรรมพื้นฐานที่สาคัญต่อบริการที่แตกต่าง เการกำกับท่วงท่ากิริยาต่อลูกค้าอย่างไรให้ดูสุภาพ นอบน้อม และนุ่มนวล การเสริมแต่งเสื้อผ้าหน้าผมอย่างไรที่ช่วยเสริมจุดเด่นบุคลิกภาพของผู้ให้บริการแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน พร้อมเรียนรู้มารยาทพื้นฐานในการปฏิบัติตัวต่อลูกค้า เข้าใจกระบวนการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง ร่วมวิเคราะห์กรณีศึกษาบริการสุดประทับใจของพนักงานแบรนด์ชั้นนาระดับโลก เพื่อนำมายกระดับบริการของเรา

Service Commitment
ออกแบบวิธีการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะงานบริการของคุณที่สะท้อนการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหวัง สร้างการจดจำ Brand อย่างโดดเด่น (Tailor Made Service Style)

The Milestones
การสร้าง Personal Branding เพื่อทำความเข้าใจตัวตน วางเป้าหมาย ค้นหาศักยภาพอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการวิเคราะห์ตัวบุคคล พร้อมศึกษาบุคลิกของแบรนด์ธุรกิจ เพื่อวางแผน Key Milestones ให้บรรลุทั้งเป้าหมายทั้งของตนเองและของธุรกิจ พร้อมทิศทางในการสร้างสไตล์บุคคล และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสะท้อนภาพจำที่ชัดเจน 

Brand Image
ค้นหาตัวเอง วิเคราะห์บทบาทของชีวิต หาสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมเทคนิคการแสดงตัวตนให้ผู้คนชื่นชอบและจดจำผ่านการเลือกเสื้อผ้า สร้างความมั่นใจที่โดดเด่นและแตกต่าง

Communication Identity
วิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่สร้างการจดจำ ผ่านสไตล์การพูด การแสดงตัวตนและการใช้ภาษาท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Business Positioning
เรียนรู้เทคนิคการการวางตัวในงานสังคม กลยุทธ์การเลือกโอกาสพิเศษต่างๆ ที่ควรปรากฎตัวสร้างโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆ เพื่อเปิดโอกาสการเป็นรู้จัก ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำ Personal Branding

Media for Branding
โมเดลแนวทางการสื่อสารยุคใหม่และสร้างตัวตนผ่านสื่อทั้งในแบบ Offline และ Online หรือ Digital Platform การรู้จัก และเข้าใจสื่อ เพื่อใช้ได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเกิดภาวะวิกฤตและการจัดการผ่านสื่อ

Smart Identifying
ทำความเข้าใจวิธีการนำเทคนิค Story telling มาใช้ในการนำเสนอและเพิ่มูลค่าให้สินค้าเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้า พฤติกรรม และบทสนทนาเพื่อนำไปสู่การขาย ทักษะการฟังและเก็บข้อมูล รวมทั้งการสังเกตการส่งสัญญาณเชิงบวกถึงความสนใจในตัวสินค้า

Smart Communication
วิธีการสี่อสารกับลูกค้าโดยนำข้อมูลดิบที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมาย่อย พร้อมส่งต่อให้กับลูกค้าอย่างมียุทธวิธีที่สอดคล้องกับลักษณะและตัวตนของของลูกค้า ฝึกการเล่าเรื่องจากปลายทางไปโฟกัสที่ตัวสินค้าให้เห็นถึงประโยชน์และการแก้ปัญหาที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอสินค้า เคล็ดลับการทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ

Smart Technique

การหา Key Messages และ Selling Point ในการวิเคราะห์และอธิบายรายละเอียดของสินค้าด้วย FABE MODEL การตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้า เพื่อประโยนช์ในการขายและสานสัมพันธ์ในอนาคต ประโยคปิดท้ายที่สร้างความประทับใจจนทำให้เกิดความรู้สึกอยากกลับมาซื้อใหม่ พร้อมวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าระยะยาวกับเคล็ดลับการใช้insight มาสร้างบทสนทนา (The Art of Small Talk) การทำ Action Plan เพื่อนำไปปฎิบัติงานได้จริง

 


สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 

 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) หรือติดต่อ 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th