PROGRAM

Behavior

ทักษะการเข้าสังคมและการติดต่อธุรกิจ

รายละเอียด

Business Etiquette
เรียนรู้มารยาทสากลในวาระต่างๆ ของการปฏิบัติงาน เทคนิคการเข้าสังคมธุกิจ การแนะนำตัวเมื่อต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์สำคัญต่างๆเสน่ห์ของวางตัวเชิงธุรกิจที่จะช่วยสร้างความประทับใจเมื่อต้องออกงานหรือการพบปะทางธุรกิจ

Connection
เคล็ดลับการสร้างคอนเนคชั่นเพื่อการจดจำ ชุดคำถามที่เหมาะสม เทคนิคคำถามปลายเปิด ความต่อเนื่องของบทสนทนา การรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว เพื่อการต่อยอดและโอกาสทางธุรกิจกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์และประโยชน์ทางธุรกิจ

Executive Assistant
วิธีการจัดตารางนัดหมาย และทำ Business Travel Checklist เตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกทั้งก่อนการเดินทาง/ขณะที่ต้องเดินทางไปกับผู้บริหาร

Culture Connect
ความต่างของวัฒนธรรมและทักษะสังคมเชิงธุรกิจเพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือ

SOCIAL QUOTIENT
มารยาทในการเลี้ยงรับรอง เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารรูปแบบต่างๆ (Buffet/Dinner /Chinese Lunch) ศิลปะความรู้เรื่องการดื่มไวน์ การชวนพูดชวนคุยเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Wine Appreciation) เทคนิคการชวนพูดชวนคุย สร้างบทสนทนาเวลาออกงานสังคม

 


สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 

 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) หรือติดต่อ 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th