PROGRAM

PARENTS : THE FIRST COACH

พ่อแม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ ทักษะในการสื่อสารเชิงบวกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมเลี้ยงดูลูก

รายละเอียด

Why we need this course
• พ่อแม่ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูลูกใน 3 ด้าน ได้แก่ การเป็นผู้ชี้แนะการเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมหรือหยิบยื่นโอกาสในการฝึกฝนให้แก่ลูก
• เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการ ความต้องการ และความสนใจที่แตกต่างกัน พ่อแม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะในการสื่อสารเชิงบวกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมเลี้ยงดูลูก
• ทักษะทางอารมณ์และสังคมเป็นสิ่งที่สอดคล้องกัน และเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการฝึกฝน ทักษะทางอารมณ์และสังคมไม่เพียงแต่เป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการตัวเองของเด็ก แต่ยังเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญที่จะติดตัวเด็กไปในอนาคตระยะยาวอีกด้วย เด็กที่รู้จักคุณค่าในตนเอง ได้รับการยอมรับอย่างเข้าใจจากครอบครัวและได้รับการชี้แนะ วิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคม ก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับและเคารพ คุณค่าของผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆให้ดียิ่งขึ้น

 

Course Details 

แนวทางการสอน

• ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของลูก เรียนรู้ธรรมชาติและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของตนเองและการตระหนักรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง เสริมสร้างเทคนิควิธีการสื่อสารและอบรมเลี้ยงดูเชิงบวกเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปปฏิบัติกับลูก ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
• เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับมารยาทที่ควรปฏิบัติตามวัย คุณค่าและวินัยทางสังคมที่ครอบครัวยึดถือแบ่งปันประสบการณ์ที่พบเจอจากการปฏิบัติในครั้งที่ 1 สะท้อนความคิดจากการฟังและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับกลุ่ม ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
• เพิ่มเติมความรู้จำเป็นเกี่ยวกับทักษะทางสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเคารพสิทธิ หน้าที่ และขอบเขตของตนเองและผู้อื่น แบ่งปันประสบการณ์ที่พบเจอสะท้อนความคิดจากการฟังและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับกลุ่ม ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สรุปการเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสมของตนเอง
 

Outcome: Happy Parents Happy Kids

Head (knowledge) ผู้ปกครองได้รับความรู้ที่จำเป็น
Hands (Skills) ผู้ปกครองได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิคที่จำเป็นในการส่งเสริมพัฒนาการลูก
Heart (Attitude) ผู้ปกครองเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติในทางที่ดีขึ้น

Knowledge

• พัฒนาการตามวัยของเด็ก ธรรมชาติความแตกต่างระหว่างบุคคล
• บทบาท หน้าที่และความสำคัญของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
• มารยาทและการปฏิบัติที่เหมาะสมทางสังคมที่สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของเด็ก
• การอบรมเลี้ยงดู และการสื่อสารด้วยวิธีการเชิงบวก

Skills

• เทคนิควิธีและการปฏิบัติตนในการตอบสนองต่อพัฒนาการตามวัยของเด็ก
• เทคนิคและวิธีการในการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็ก
• ทักษะในการสื่อสารเชิงบวก
• ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งและไม่ตัดสิน (deep listening) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสื่อสารกับเด็ก

Attitudes

• ผู้ปกครองจะได้สำรวจและทบทวนความเชื่อ ทัศนคติ มุมมอง ความคาดหวังของตนเองที่สอดคล้องต่อพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก
• สร้างความตระหนักรู้เท่าทันตนเอง ยอมรับในจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองของผู้ปกครองเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเป็นแบบอย่างสำหรับเด็กและการรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องเป็นผู้ชี้แนะ(coach) ให้กับเด็ก
• สร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนเองที่ส่งผลต่อพัฒนาการและการปฏิบัติตนต่อเด็ก

 

 

 

 

 

 

Course Outline

UNLOCK Mindset by Jimi The Coach
• ทำความเข้าใจ Mindset ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมภายใต้หลักแนวคิดของ Satir Model (Mindeset – Behaviours)
• Work shop “Being a Parent”คุณสมบัติดีๆที่ผู้ปกครองทุกคนต่างมีในแบบของตนเอง พร้อมสร้างภาพที่ตนเองใฝ่ฝันว่าอยากเป็นพ่อแม่แบบไหนเพื่อลูก 
• ร่วมกันค้นหาคุณสมบัติดีๆ ที่พาตัวเองเป็นพ่อแม่ในแบบที่อยากเป็นจาก Work shop “Being a Parent”
• เทคนิคการฟังอย่างเข้าใจฟังปถึงความรู้สึก เพื่อเข้าใจลูกในแบบที่ลูกเป็น พร้อมเคล็ดลับการสังเกตความรู้สึก อารมรณ์แม้ไม่ได้พูดคุยกัน
• เรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของลูกที่เป็นแรงขับเคลื่อนภายในของอันส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก วิธีการสื่อสาร รวมถึงภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆ

จำนวน 12 ชั่วโมง
ภายหลังการ Work Shop มี Group Mentoring ทั้งหมด 6 ชั่วโมง (3 ชั่วโมงต่อครั้ง) เพื่อแชร์ประสบการณ์การนำไปปรับใช้จริง

Communication Skills…..วิธีการพูดกับลูกภาคปฏิบัติ
การฝึกทักษะการสื่อสารเชิงประยุกต์เพื่อการพูดและการฟังอย่างมีคุณภาพ
“พูดกับลูกอย่างไร ให้เขาเชื่อฟัง ฟังลูกอย่างไร ให้เขาเปิดใจและไว้ใจ”

• เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของเรา และวิธีการบริหารจัดการ
• เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของลูก
• การคุยกับลูกในช่วงวัยต่างๆ ให้ยอมรับ เชื่อฟัง และไว้วางใจ
• ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่ลำบากใจ; เพศ ความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง การเงิน Feedback ผลการเรียน ฯลฯ
• วิธีการการสื่อสารให้เกิดความร่วมมือด้วยความเต็มใจ
• การเผชิญหน้าและรับมือกับคำพูดเชิงลบของลูก 
• เคล็ดลับการชื่นชมที่กระบวนการ วิธีการไปถึงเป้าหมาย มากกว่าผลลัพธ์
• การหลีกเลี่ยงคำพูดตีตราเพื่อป้องกันการสร้างภาพเชิงลบให้กับลูก
• เมื่อต้อง “พูด” เรื่องลูกกับคนอื่น 

จำนวน 6 ชั่วโมง
 

Etiquette ..... ทักษะและการสร้างวินัยทางสังคม
เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมตนเอง เคารพกฎกติกา ทักษะสังคมที่เด็กจะต้องเรียนรู้จากคนรอบข้างและคนในครอบครัว

• วิธีการในการช่วยเหลือตัวเองในเรื่องพื้นฐาน
• เคล็ดลับการสื่อสารกับลูกให้อดทนรอคอย คารพซึ่งกันและกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่เดือดร้อนคนอื่น
• การใช้ประสบการณ์นอกบ้านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สำหรับลูก
• การเรียนที่มากการสอนให้ลูกรู้จัก “กาลเทศะ. แต่ให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มี “วินัยทางสังคม” มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
• การสร้างการเป็นที่ยอมรับ มองเห็นคุณค่าและยอมรับตัวเองได้

จำนวน 6 ชั่วโมง

 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) หรือติดต่อ 02 279 2299

info@johnrobertpowers.in.th