PROGRAM

MODERNIZED SERVICE

ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

รายละเอียด

        ยิ่งนานวันโลกยิ่งหมุนเร็วขึ้น รวมทั้งกระแส AI ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในองค์กรและบริษัทต่างๆอย่างรวดเร็วทำให้หลายคนอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้ Soft Skills หรือทักษะทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคมกลับมามีบทบาทที่สำคัญขึ้นมาโดยเฉพาะในแวดวงของสายงานด้านบริการ ที่จำเป็นต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทักษะการสื่อสารที่สร้างความประทับใจ และ Critical Thinking ในการรับมือปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี ที่จะช่วยสร้างการจดจำที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ

Course Details 

MIND : Engage their hearts
• ความสำคัญของคุณภาพการให้บริการต่อความสำเร็จของธุรกิจ
• การให้บริการสำหรับนักบริการยุคใหม่ที่มีหัวใจคือลูกค้า
• เรียนรู้และเข้าใจอุปนิสัย พฤติกรรมของลูกค้ากับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการผ่านโมเดล
  KYC Platform
• เทคนิคหลักการ 6Ws ค้นหาความในใจของลูกค้า (Customer Insight) วิเคราะห์ลักษณะที่แตกต่างของ
  ลูกค้าด้วยเพื่อวิธีการให้บริการที่โดนใจ
• เคล็ดลับที่ยุค AI กำลังมีบทบาทกับการหาจุดขาย USP (Unique Selling Point) และสร้างตัวตนในฐานะ
  Service Brand Ambassador

ACTION : Interact with customers
• การเสริมสร้างภาพลักษณ์การแต่งกาย ทรงผม เครื่องประดับให้เหมาะสมกับธุรกิจบริการในแบบต่างๆ
• การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Customer Journey ฝึกปฎิบัติการสร้างเอกลักษณ์ในการสื่อสารสร้างความพึงพอใจในจุด touch point ต่างๆด้วยภาษาท่าทาง น้ำเสียง การเลือกใช้คำพูด ตลอดจนการฟังความต้องการของลูกค้าเพื่อหาจุดขาย สร้างจุดแข็งที่เกิดการจดจำ
• เข้าใจและเรียนรู้แนวคิดการให้บริการแบบ O2O (Online to Offline) ที่การให้บริการไม่จบลงเพียงแค่ออนไลน์ พร้อมเทคนิควิธีการที่เหนือความคาดหมาย ทั้งการนำเสนอ ลองสินค้า และการส่งมอบที่ประทับใจ เพื่อสร้างความแตกต่างและการจดจำให้กับลูกค้า
• หลักการเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นคนช่างสังเกต ด้วยวิธีการสื่อสารที่สะท้อน  Brand Quality ที่รู้ลึก รู้จริง เหมือนเป็นเพื่อนที่รู้ใจ
• The Frugal WOW มารยาทในการให้บริการที่สร้างความประทับใจ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม แตกต่างอย่างน่าจดจำให้กับลูกค้าที่มารับบริการ
• ออกแบบวิธีการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะงานบริการของคุณที่สะท้อนการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหวัง สร้างการจดจำ Brand อย่างโดดเด่น (Tailor Made Service Style)
 


EMOTION : Resolve their complains

• การรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการฝึกปฎิบัติและเรียนรู้จาก
  case study จริงของการทำงาน
• การควบคุมอารมณ์ของผู้รับบริการเมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงใจ
• เรียนรู้ ทำความเข้าใจ พร้อมฝึกปฎิบัติวิธีการพลิกสถานการณ์ วางแผนแนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้าเพื่อนำมาปรับใช้เมื่อได้รับคำบ่นหรือข้อร้องเรียน 
• เทคนิคพิเศษกับสูตรสำเร็จการแสดงออกถึงความใส่ใจ เข้าใจ ตอบสนองความต้องการ พร้อมหาทาง
  ออกให้ลูกค้า


สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 

 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) หรือติดต่อ 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th