PROGRAM

SELLING LIKE A PRO

“Professional, storytelling and reliable”

รายละเอียด

        การเป็นเซลล์มืออาชีพที่ก้าวหน้าได้เร็วยิ่งกว่าใคร ไม่ใช่แค่ทำยอดขายสินค้าเก่งเท่านั้น แต่ตัวคุณเองต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยการวางตัวเป็น Brand Ambassador ทั้งในโลกออนไลน์ และในสถานการณ์จริง สร้าง First Impression ให้ลูกค้าเห็นภาพ Brand ที่ชัดเจน ซึ่งต้องมาพร้อมกับทักษะการสื่อสาร โน้มน้าวใจที่ดี เข้าใจทั้งในตัวสินค้า และเข้าใจถึง Insight ของผู้บริโภค สู่การเพิ่มยอดขาย และสร้างฐานลูกค้าต่อไปในอนาคต

Course Details 

Smart Attract
• ทำความเข้าใจวิธีการนำเทคนิค Story telling มาใช้ในการนำเสนอและเพิ่มูลค่าให้สินค้า
• เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้า พฤติกรรม และบทสนทนาเพื่อนำไปสู่การขาย
• ทักษะการฟังและเก็บข้อมูล รวมทั้งการสังเกตการส่งสัญญาณเชิงบวกถึงความสนใจในตัวสินค้า
• ฝึกการวิเคราะห์ Need และ Value based ของลูกค้า

Smart Communication
• เจาะลึกเทคนิคและฝึกปฎิบัติการนำเทคนิคของ Story telling มาใช้ในการขายตั้งแต่การจดจำข้อมูลของสินค้าวิธีการสื่อสารให้เกิดภาพเพื่อให้เกิด ภาพจำ เข้าใจง่าย และทำให้เกิดการติดตาม
• วิธีการสี่อสารกับลูกค้าโดยนำข้อมูลดิบที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมาย่อย พร้อมส่งต่อให้กับลูกค้าอย่างมียุทธวิธีที่สอดคล้องกับลักษณะและตัวตนของของลูกค้า
• ฝึกการเล่าเรื่องจากปลายทางไปโฟกัสที่ตัวสินค้าให้เห็นถึงประโยชน์และการแก้ปัญหาที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอสินค้า
• คล็ดลับการทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ
Smart Present

• การหา Key Messages และ Selling Point ในการวิเคราะห์และอธิบาย
• การตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้า เพื่อประโยนช์ในการขายและสานสัมพันธ์ในอนาคต
• ประโยคปิดท้ายที่สร้างความประทับใจจนทำให้เกิดความรู้สึกอยากกลับมาซื้อใหม่
• วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า (Customer Intimate) โดยแบ่งตามประเภทของลูกค้า
• การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับเคล็ดลับการใช้ insight มาสร้างบทสนทนา (The Art of Small Talk)
• เทคนิคการสนทนาเพื่อปิดการขาย พร้อมตัวอย่างรูปแบบประโยค
• การทำ Action Plan เพื่อนำไปปฎิบัติงานได้จริง


สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 

 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 

หรือติดต่อ 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th