PROGRAM

SMART COMMUNICATION

การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

รายละเอียด

        iSpeak program คือ โปรแกรมที่เจาะลึกในการพูด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอความคิด หลายคนคงเคยประสบปัญหา พูดไม่รู้เรื่อง มีไอเดียแต่เขี่ยไม่ออก เล่าไม่ได้ ขายไม่ขาด ทำให้ไอเดียเจ๋งๆ แท้งไปซะงั้นหรือต้องการพูดเพื่อปลุกใจลูกน้องกลายเป็นพูดแล้วลูกน้องยิ่งผวา หลักสูตรนี้จะช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ทิ้งไป สร้างพื้นฐานใหม่ในการพูด วิธีการจัดเรียงสิ่งที่จะพูด การเน้นเสียง พื้นฐานการออกเสียงให้ฟังง่ายและได้ใจความ เพื่อให้ทุกคนสื่อสารความคิดของตัวเองออกมาได้อย่างมั่นใจ เพราะในการทำงาน คำพูดมีบทบาทสำคัญแทบที่สุดหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนทั้งผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, หัวหน้าทีม,ตัวแทนพรีเซนต์งาน หรือแม้แต่พนักงานทั่วไป เพราะทุกๆ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างแรก คือ คนฟังต้องประทับใจในสิ่งที่เราพูด

Course Details 

Smart A: Motivation

เพิ่มพลังการสื่อสารเพื่อจูงใจคนให้บรรลุเป้าหมายการจูงใจ หรือโน้มน้าวเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับการบริหารบุคลากร และการบริหารงานเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกเห็นด้วย คล้อยตามกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการในการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงมุมมอง ทัศนคติแบบเดิมๆที่เป็นอยู่ การรู้จักเลือกใช้คำพูด เลือกช่วงเวลา หรือแม้แต่การไม่พูดอะไรเลย ก็สามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักให้การจูงใจ และโน้มน้าวได้ หากเรารู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล หรือสถานการณ์การจูงใจที่ดีที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถเป็นตัวควบคุมทิศทางของตัวบุคลากร และองค์กร เป็นการสร้างพลังที่จะทำให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้ทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมแรงร่วมใจนำพาตัวเองและองค์กรให้เติบโต ก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้กลวิธีในการโน้มน้าว และจูงใจผู้คน เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนคนสู่เป้าหมาย
• เทคนิคการอ่านคน ค้นหาและดึงความสามารถที่แฝงอยู่ภายในผู้อื่น
• เรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างของผู้คน เพื่อการโน้มน้าวที่ตรงจุด
• กลวิธีการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์กรให้เอื้อต่อการจูงใจบุคลากร
• เทคนิคการจูงใจ แบบปลุกเร้า สร้างความฮึกเหิม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดพลังเชิงบวก

Smart B: Negotiation

เพิ่มพลังทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองการพูดเพื่อเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝน อ่านสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มิเช่ฯนั้นแล้ว อาจจะตกหลุมพรางอันทำให้ตัวเอง และองค์กรเสียเปรียบได้หลักการในการเจรจาต่อรองนั้น จะช่วยให้เราเข้าใจ หรือเห็นตัวอย่างการพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นรองให้กลับขึ้นมาเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าได้ ซึ่งจะทำให้เรานำไปประยุกต์ปรับใช้กับสถานการณ์ที่อาจจะต้องเจอในอนาคตได้เป็นอย่างดี นอกจากจะต้องมีทักษะความรู้ในการเจรจาแล้วยังจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีซึ่งเอื้อต่อการต่อรองทางธุรกิจ และส่งเสริมการเจรจาต่อรองต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
• เรียนรู้เทคนิคด้านบุคลิกภาพที่สร้างข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
• การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน และภายนอกที่ทำให้เสียเปรียบ
• การเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพอย่างนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
• เทคนิคการใช้น้ำหนักเสียงในการเจรจา หรือโต้ตอบข้อเรียกร้องจากคู่เจรจา
• เทคนิคการสื่อสารบุคลิกภาพ Good Guy…Bad Guy ให้เหมาะสมทั้งในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ
  และเสียเปรียบ
• การประเมิน วิเคราะห์บุคลิกภาพของคู่เจรจา
• การวิเคราะห์อากัปกริยา รวมถึงปฏิกิริยา ของคู่เจรจาในขณะเจรจาต่อรอง
• เทคนิคการใช้พลังบุคลิกภาพจากภายในสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง

 

Smart C: Handling 

เพิ่มพลังการสื่อสารเพื่อชนะใจผู้ที่พูดด้วยยากการพูดเพื่อชนะใจผู้ที่พูดด้วยยาก(Difficult People) เป็นบททดสอบชั้นดีว่าทักษะการพูดทั้งหมดที่มีนั้น แท้จริงแล้วมีประสิทธิภาพเพียงใดในโลกของธุรกิจ และการทำงานเป็นไปไม่ได้เลย ที่เราจะหลีกเลี่ยงบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ยากต่อการทำความเข้าใจ ด้วยความที่เขาอาจจะสร้างเกราะป้องกันจิตใจไว้มากชั้นอาจจะเป็นคนที่มีอคติอยู่ก่อนแล้ว หรืออาจจะเป็นคนที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เราจึงต้องหาวิธีการ ศาสตร์และกลยุทธ์ทุกอย่างที่มี เพื่อที่จะรับมือ เผชิญกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้การสื่อสารพูดจา เป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ตั้งแต่ในตอนแรก
• เรียนรู้ลักษณะอุปนิสัยของคนที่พูดยาก และจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังลักษณะนิสัยและพฤติกรรม
  ของคนเหล่านี้
• กลเม็ดเคล็ดวิธีการพูดการสื่อสารเพื่อชนะใจคนพูดยาก เทคนิคการสื่อสารที่แยบยลเพื่อเข้าถึง
  จุดอ่อนของพวกเขา ที่เราจะบรรลุเป้าหมายได้
• การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพท่าทีและการพูดจาให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของคนที่พูดยาก (Self-monitoring Development)
• ฝึกการควบคุมอารมณ์และโฟกัสที่เป้าหมายสำคัญของการสื่อสาร เพื่อไม่ตกหลุมพรางของความขัดแย้งกับคนเหล่านี้ และสามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานร่วมกันได้
• เทคนิคการฟังความคิดที่แตกต่าง การค้นหาความต้องการของคน และการเลือกใช้คำพูด สิ่งที่ควรพูด ไม่ควรพูด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการสื่อสารเจรจาให้ชนะใจพวกเขาได้

Course Outline

Smart Motivation  6 ชั่วโมง
• เทคนิคการอ่านคน ค้นหาและดึงความสามารถที่แฝงอยู่ภายในผู้อื่น
• รู้พฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างของผู้คน
• เทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจแบบเฉพาะบุคคลและการจูงใจกลุ่ม
• เทคนิคการจูงใจ แบบปลุกเร้า สร้างความฮึกเหิมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิด พลังเชิงบวก
• กลวิธีการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์กร

Smart Negotiation 6 ชั่วโมง
• เรียนรู้หลักการสื่อสารกับหัวหน้า และเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• รู้และเข้าใจบุคลิกการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลที่แตกต่างกัน
• เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบการสื่อสารเพื่อผูกใจคน
• การสื่อสารเพื่อสานความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายที่แน่นแฟ้นในการทำงานร่วมกัน

Smart Handling 6 ชั่วโมง

• เรียนรู้หลักการทางจิตวิทยาของผู้ที่พูดด้วยยาก
• เรียนรู้นิสัยและพฤติกรรมของคนฟังในรูปแบต่างๆ
• เทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรม การแสดงออกของผู้ที่พูดด้วยยากเพื่อสร้างข้อได้ เปรียบให้บรรลุเป้าหมาย
• การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ และเลือกใช้การพูดให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้ที่พูดด้วยยาก
• ฝึกการควบคุมอารมณ์ และไม่ให้ผู้ที่พูดด้วยยากพาหลงประเด็นหรือเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร

Smart Solution

เข้าใจหลักจิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจและเลือกวิธีการสื่อสารให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
• เทคนิคการสื่อสารที่ลดการ “ประสานงา” ให้เกิดการ “ประสานงาน” สามารถรับมือ ปรับวิธีการสื่อสารกับทีมงาน และ ระหว่างกันในองค์กรได้มากขึ้น เข้าใจวิธีการสื่อสารกับคนที่พูดยาก เพื่อปรับโหมดให้ลงตัว ทำให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจ สร้างบรรยากาศการทำงานเชิงบวก ได้กลยุทธ์ใหม่ๆในการลดความไม่พอใจให้กลับเป็นพอใจระหว่างการทำงานในทีม


สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 

 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) หรือติดต่อ 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th

 


Individual Program


  • ISPEAK

    นำเสนองานอย่างมือโปร พูดต่อหน้าคนฟังอย่างน่าเชื่อถือ

  • TALK ON STAGE

    พูดอย่างไรให้โลกจำ