TRAINING

Smart Communication

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการบริหารคน

หัวข้อการฝึกอบรม

A: Smart Motivation
 • รียนรู้สารพันกลวิธีในการจูงใจคนด้วยวาจาเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
 • เทคนิคการอ่านคน และค้นหาพลังที่ซ่อนเร้นในตัวผู้อื่น เพื่อสร้างปฏิกิริยาขับเคลื่อนแรงจูงใจกลุ่ม
 • เทคนิคการพูดเพื่อปลุกเร้าและจูงใจให้คนเกิดพลังเชิงบวก
B: Smart Relation
 • เข้าใจความแตกต่างในสไตล์การสื่อสาร และสามารถเลือกวิธีการสื่อสารให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประเมินลักษณะบุคลิกภาพของคู่สนทนา ปฏิกิริยาของท่าทีในขณะสื่อสาร 
 • เทคนิคการใช้ความฉลาดทางอารมณ์ การเลือกใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และภาษากายในการลดอิทธิพลการต่อต้าน รวมทั้งการเพิ่มความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มระดับความร่วมมือ
C: Smart Handling
 • เรียนรู้ลักษณะนิสัยของคนที่พูดยาก (Difficult People) และจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อชนะใจคนเหล่านี้
 • การจัดการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพท่าทีและการพูดจาให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของคนพูดยาก
 • ฝึกการควบคุมอารมณ์และโฟกัสที่เป้าหมายสำคัญของการสื่อสาร เพื่อไม่ตกหลุมพรางของความขัดแย้งกับ 
คนที่พูดยาก และสามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานร่วมกันได้

ผลที่ได้รับ

 

 • เข้าใจหลักจิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจและเลือกวิธีการสื่อสารให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
 • เทคนิคการสื่อสารที่ลดการ “ประสานงา” ให้เกิดการ “ประสานงาน”
 • สามารถรับมือ ปรับวิธีการสื่อสารกับทีมงาน และระหว่างกันในองค์กรได้มากขึ้น
 • เข้าใจวิธีการสื่อสารกับคนที่พูดยาก เพื่อปรับโหมดให้ลงตัว
 • ทำให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจ สร้างบรรยากาศการทำงานเชิงบวก
 • ได้กลยุทธ์ใหม่ๆในการลดความไม่พอใจให้กลับเป็นพอใจระหว่างการทำงานในทีม