PROGRAM

The Front Line Leader Program

พัฒนาคุณตั้งแต่ Mindset วิธีคิดและวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รายละเอียด

         ผู้นำองค์กรถือเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินแพ้ชนะในโลกธุรกิจ องค์กรที่เข้มแข็งล้มได้ง่ายๆ เมื่อขาดผู้นำที่ดี และองค์กรใหม่ๆ ที่ผู้นำมียุทธวิธีบริหารแบบใหม่ก็เกิดขึ้นทุกวัน ถึงเวลาอัพเดทให้ทันสมัยทั้งท่าทางการแสดงออก ทักษะการเข้าสังคมเพื่อต่อยอดธุรกิจทั้งบนโต๊ะอาหารและในงานสังคม ผ่านการสื่อสารที่น่าเชื่อถือและจิตวิทยาเชิงบวก พร้อมทำความเข้าใจการสื่อสารผ่านสื่อและสังคมชีวิตแบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อปรับใช้อย่างถูกต้อง สร้างและเขียนคอนเท้นต์ให้ตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด สร้างภาวะผู้นำที่เปี่ยมด้วยบารมีและความน่าเคารพในการบริหารองค์กรและลูกน้อง ให้บริษัทเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการ
 

Course Details 

Leadership : การพัฒนาภาวะผู้นำ
• เทคนิคในการเรียนรู้บุคลิกภาพและแรงจูงใจของตัวคุณในฐานะผู้นำ
• วิเคราะห์และทำความเข้าใจสไตล์ความเป็นผู้นำในแบบคุณได้เรียนรู้วิธีคิด สไตล์การสื่อสาร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ
• เรียนรู้อิทธิพลของแรงจูงใจภายในตัวพนักงานในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร
• วิธีการเป็นผู้นำตามสไตล์ของทีม ไม่ใช่การนำตามอำเภอใจ
• การวิเคราะห์เป้าหมายองค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในขับเคลื่อนให้การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

Leader Communication : ผู้นำยุค 4.0 กับการสื่อสาร
• มุมมอง วิธีการ และความสามารถในสถานการณ์ที่ผู้นำต้องเผชิญกับแรงต้านของการเปลี่ยนแปลง
• เคล็ดลับวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ เข้าใจตัวตน มองเห็นคุณค่า สามารถดึงศักยภาพของทีมเพื่อสร้างพลังเชิงบวกในการทำงาน
• การอ่านภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสารแบบเผชิญหน้า และการเปิดใจรับฟังทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
• ศิลปะการฟังเพื่อผลลัพธ์ การตั้งคำถามต่อยอด การสะท้อนอารมณ์ การทวนความ และการจับประเด็น เพื่อสะท้อนถึงการรับฟัง ช่วยสนับสนุนให้ทีมแก้ปัญหาและหาทางออกด้วยตนเอง โดยไม่ชี้นำและสั่งการ
• เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบแตกต่าง พร้อมกระบวนการที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน กระตุ้นความมุ่งมั่น และทำให้เกิดความไว้วางใจ

Leader Pose : ภาษาท่าทางของผู้นำ
• อิทธิพลในท่าทีของผู้นำที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับบุคลากรในองค์กร
• เรียนรู้การใช้ภาษากาย การสบตา สีหน้า ท่วงท่าขณะพูดให้ดูน่าเชื่อถือ
• การสร้าง High Credibility ผ่านภาษาท่าทางการแสดงออก

Leader Role Model : แบรนด์และภาพลักษณ์ผู้บริหาร
• การสื่อสารความเป็นผู้นำที่ชัดเจนผ่านกระบวนการค้นหาคาแรคเตอร์ และการแต่งกาย
• เคล็ดลับจิตวิทยาการเลือกใช้สีที่เหมาะกับตัวเอง สื่อสารถึงอารมณ์ที่สร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือ รวมถึงวิธีการการมิกซ์แอนด์แมทช์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ชัดเจนอันนำมาซึ่งคาแรคเตอร์ที่น่าจดจำ
• ภาพลักษณ์ การเลือกเสื้อผ้าเวลาออกสื่อและการให้สัมภาษณ์ในโอกาสต่างๆ (Image in Media)
• เทคนิคการสร้างเอกลักษณ์ด้วย Color Signature ที่สื่อสารตัวตนและแบรนด์องค์กร
• สร้าง Key Piece  ลุคผู้บริหารที่ดูสะดุดตา เป็นที่ยอมรับในสังคมธุรกิจ

Leader Connection : โลกธุรกิจและคอนเนคชั่น
• การสร้างเสน่ห์และทักษะการปฏิสัมพันธ์เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ (The Art of Small talk)
• ความต่างของวัฒนธรรมและทักษะสังคมเชิงธุรกิจเพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือ
• เคล็ดลับการสร้างคอนเนคชั่นเพื่อการจดจำ ชุดคำถามที่เหมาะสม เทคนิคคำถามปลายเปิดความต่อเนื่องของบทสนทนา รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว เพื่อการต่อยอดและโอกาสทางธุรกิจ
• วิธีการการวางตัวในโอกาสและงานพิธีการสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานสำคัญทางศาสนาหรืองานในโอกาสพิเศษต่างๆ
• ศิลปะความรู้เรื่องการดื่มไวน์ การชวนพูดชวนคุย เพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Wine Appreciation)

Leader Positioning : สื่ออาวุธสำคัญของโลกธุรกิจ
• ผู้บริหารกับ Platform Online ประเด็นใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งการใช้สื่อเพื่อต่อยอดคอนเนคชั่นและการสร้างภาพจำเชิงบวก
• การถ่ายทอดทัศนคติผู้นำผ่านสื่อต่างๆ อย่างมีเอกลักษณ์และทรงพลัง
• การใช้สื่อ Offline และ Online กับค่านิยมและบทบาทที่เปลี่ยนไป รวมถึงการควบคุมความคิดและจัดเรียงเรื่องราวเพื่อความเข้าใจง่ายในการสื่อสาร
• ทำความเข้าใจ platform ของโซเชียลมีเดียแต่ล่ะประเภท การกำกับดูแลและการประชาสัมพันธ์ตัวเอง
• ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อรูปแบบของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน
 

Course Outline 

จำนวนชั่วโมงเรียน
Leadership : การพัฒนาภาวะผู้นำ
• ความท้าทายของผู้นำในศตวรรษที่ 21     6 ชั่วโมง
• ทักษะที่สำคัญของผู้นำ
• ภาวะของผู้นำและพลังในการสื่อสาร
• วิเคราะห์และทำความเข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำของตนเอง 

Leader Communication : ผู้นำยุค 4.0 กับการสื่อสาร
• ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างภาวะผู้นำ     3 ชั่วโมง
• การอ่านภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ      3 ชั่วโมง

Leader Image : แบรนด์และภาพลักษณ์ผู้บริหาร
•  ภาพลักษณ์มืออาชีพกับความสำเร็จ       6 ชั่วโมง
• มาดและภาษาท่าทางสำหรับผู้นำ     4 ชั่วโมง

Leader Connection : โลกธุรกิจและคอนเนคชั่น
• มารยาทเชิงธุรกิจ การวางตัว สร้างความน่าเชื่อถือ     3 ชั่วโมง
• Wine & Dinner การฝึกปฏิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหาร    4 ชั่วโมง

Leader Positioning : สื่ออาวุธสำคัญของโลกธุรกิจ
• โมเดลความเป็นผู้นำยุคใหม่กับการสื่อสารผ่าน Digital Platform     3 ชั่วโมง

Portrait & Profile Shooting
• ถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพ     3 ชั่วโมง

รวม 35  ชั่วโมง
 

Leader Solution

• โมเดลวิเคราะห์บุคลิก เอกลักษณ์ความเป็นผู้นำและบทบาทองค์กร 
• กระบวนการค้นหาคาแรคเตอร์และตัวตนผ่านการทำแบบวิเคราะห์ที่ถูกออกแบบมาพิเศษรวมถึงชุดคำถามที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและเห็นภาพตัวเองชัดขึ้น พร้อมตัวอย่างการแต่งกายต่างๆ เพื่อสร้าง Key Look สำหรับผู้นำที่น่าจดจำ
• เวิร์คช็อปเต็มรูปแบบมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นใจและมั่นคงจากภายนอกและภายใน เพื่อให้เกิดผลที่วัดได้อย่างชัดเจน
• ปรับปรุงมาดและท่วงท่าการยืน เดิน นั่ง ด้วยหลักการทางสรีรศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของร่างกายในอิริยาบถต่างๆ ฝึกปฏิบัติโดยการบันทึกวิโอ เพื่อทำการวิเคราะห์และปรับปรุง
• เวิร์คช็อปเต็มรูปแบบของผู้บริหารกับ Platform Online ประเด็นใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม
• วิเคราะห์บุคลิกและฝึกทักษะการถ่ายทอดความคิด วิสัยทัศน์เป็นคำพูดที่สะท้อนตัวตน เพื่อค้นหาจุดเด่นและสไตล์การสื่อสารที่ชัดเจน
• การเตรียม Business Checklist Preparation สำหรับการวางตัวและต่อยอดธุรกิจ• ทีมของวิทยากรร่วมทำการประเมินดูลักษณะการวางตัวเป็นรายบุคคล
• เทคนิคการชวนพูดชวนคุย สร้างบทสนทนา การต่อยอดคอนเนคชั่นเวลาออกงานสังคม• การเลือกไวน์ กับการฝึกปฎิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหาร
• สร้างเอกลักษณ์และสไตล์ที่น่าจดจำด้วยการถ่ายภาพ Portrait โดยช่างภาพมืออาชีพ  

 
 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th

  

 


Individual Program


 • Chic & Charm Program

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • Smart Confidence

  สร้างความประทับใจและเป็นที่รักสู่การทำงานแบบมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ

 • The Successor Program

  เน้นเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด การโค้ช สร้างพลังและแรงบันดาลใจ ให้กับลูกน้องได้อย่างเต็มที่

 • BRAND ME

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • ISPEAK

  นำเสนองานอย่างมือโปร พูดต่อหน้าคนฟังอย่างน่าเชื่อถือ

 • EXECUTIVE ASSISTANT

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • SMART COMMUNICATION

  การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

 • SELLING LIKE A PRO

  “Professional, storytelling and reliable”

 • MODERNIZED SERVICE

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • SPEECH & SONG

  การร้องเพลงและพูดบนเวทีสำหรับผู้บริหาร

 • TALK ON STAGE

  พูดอย่างไรให้โลกจำ