TRAINING

New Age Leaders Program

พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

หัวข้อการฝึกอบรม

 • สำรวจลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐานและพฤติกรรมการสื่อสาร (DISC Assessment)
 • ปรับมุมมองใหม่ต่อการรับความคิดเห็นที่หลากหลาย พร้อมขับเคลื่อนบุคลากรและองค์กรสู่เป้าหมาย
 • เสื้อผ้า ทรงผม การแต่งหน้าที่ช่วยเสริมจุดเด่น สร้างลุคที่โดดเด่นสำหรับผู้นำยุคใหม่
 • มิติความต่างของวัฒนธรรมและมารยาทอาเซียนที่ผู้นำรุ่นใหม่ต้องรู้ (Go inter to AEC)
 • มาดและท่วงท่าในแบบผู้นำที่ดูดี และน่าเชื่อถือ 
 • เทคนิคการพูด การใช้เสียง และภาษากายให้มีพลังจูงใจผู้คน ทั้งผู้บริหารระดับสูง ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และลูกน้อง
 • มารยาทสากลในการติดต่อธุรกิจ การรับรองลูกค้า การผูกมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนมารยาทบนโต๊ะอาหาร 

ผลที่ได้รับ 

 • เกิดแรงจูงใจที่จะสร้างบุคลิกตัวเองให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ขององค์กรที่มีความมั่นใจ และโดดเด่น
 • มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่น่าเชื่อถือ ดูเป็นมืออาชีพ  
 • สไตล์การแต่งกายด้วยลุคที่ไม่จำเจกับผู้นำยุคใหม่ที่มีความทันสมัย ประกาศความเป็นมืออาชีพ 
 • ได้ค้นหา เข้าใจ “สไตล์การพูด” ผ่านการทำแบบวัดเวิร์คช้อป DISC
 • เทคนิคการพูด การฟัง การแสดงออก ครบทุกมิติการสื่อสาร
 • จิตวิทยาในการบริหารความสัมพันธ์ ที่ปรับใช้ได้ทั้งกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ใต้บังคับบัญชา และคู่ค้าทางธุรกิจ
 • ฝึกปฏิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหารที่โรงแรม และสร้าง Business connection (Wine tasting & Dinner)