PROGRAM

Seven Stars

การพัฒนาทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ

หัวข้อการฝึกอบรม (Outline)

  ทัศนคติเปลี่ยน......พฤติกรรมเปลี่ยน
 • ความสําคัญของคุณภาพการให้บริการต่อความสําเร็จของธุรกิจยุคใหม่ ปลูกฝังจิตสํานึกการให้บริการสําหรับนักบริการยุคใหม่ที่มีหัวใจคือลูกค้า
 • เรียนรู้และเข้าใจอุปนิสัยและพฤติกรรมของลูกค้า กับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ
 • หลักการวิเคราะห์ลักษณะที่แตกต่างของลูกค้า เพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสม
 • ภาพลักษณ์และการแสดงออกของคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์การแต่งกาย ทรงผม เครื่องประดับให้เหมาะสมกับประเภทงานบริการ
 • ฝึกกิริยามารยาทเหนือระดับในการปฏิบัติต่อลูกค้า
 • เรียนรู้และฝึ กการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ที่สร้างความประทับใจเกินความคาดหวังตั้งแต่สายตายิ้มแย้มด้วยภาษากาย นํ้าเสียงและวาจาเอ่บทักทายที่สุภาพ
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 • การรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
 • การควบคุมอารมณ์ของผู้รับบริการเมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงใจ
 • แนวทางการปฏิบัติตนต่อลูกค้าเมื่อได้รับคําบ่นหรือข้อร้องเรียน
 • พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้บริการอย่างน่าประทับใจทั้งเสียงพูดและการใช้ถ้อยคํา ตลอดจนการฟังความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 


 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th